Regulamin Kliktu

Regulamin Kliktu
 1. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Ekspert - Użytkownik, który po uprzedniej rejestracji podejmuje działania w celu polecenia Klientowi list zakupowych sporządzonych spośród ofert Sprzedawców, udostępniając link do produktów w serwisie.
   2. Klient – Użytkownik, który po uprzedniej rejestracji podejmuje działania zmierzające do nabycia Towarów w ramach Kliktu
   3. Kliktu - serwis internetowy, będący platformą handlową online, w której dokonywane są transakcje pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, z uwzględnieniem roli Eksperta.
   4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami.
   5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część serwisu, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego.
   6. Konsument – Klient lub Ekspert, osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. Klient- Użytkownik, który po uprzedniej rejestracji podejmuje działania zmierzające do nabycia Towarów w ramach Kliktu.
   8. Listy zakupowe- Lista towarów wyselekcjonowana przez Eksperta spośród Ofert Sprzedawców, która zawiera określone parametry i ceny z przeznaczeniem dla Klienta.
   9. Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
   10. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, za pomocą narzędzi i funkcjonalności udostępnionych w ramach Kliktu.
   11. Przeglądający- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jako gość przegląda zawartość serwisu, bez dokonywania rejestracji.
   12. Regulamin – niniejszy dokument.
   13. Serwis – Platforma handlowa online Kliktu.
   14. Sprzedawca – Użytkownik, który po uprzedniej rejestracji, wystawia swoje Towary do sprzedaży i podejmuje działania zmierzające do zbycia Klientowi swoich Towarów w ramach wystawionej Oferty.
   15. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę w ramach Kliktu, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
   16. Transakcja – procedura zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z uwzględnieniem roli Eksperta, bądź jej braku.
   17. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   18. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy w ramach serwisu.
   19. Usługodawca - Kliktu sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smętna 7/20, 31-343 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843058, o kapitale zakładowym w wysokości 140.000 złotych, NIP: 6772453495, kontakt@kliktu.pl
   20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
   21. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która po uprzedniej rejestracji korzysta z serwisu, po zalogowaniu się na swoje przypisane Konto.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również dokonywanie Transakcji za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://kliktu.pl .
  3. Właścicielem i Usługodawcą Serwisu jest Kliktu sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smętna 7/20, 31-343 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843058, o kapitale zakładowym w wysokości 140.000 złotych, NIP: 6772453495, kontakt@kliktu.pl
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://kliktu.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Warunkiem korzystania z usług serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. Przeglądający korzysta z serwisu w ograniczonym zakresie, mając jedynie możliwość zapoznania się z jego zawartością.
  2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer/Microsoft Edge, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
  3. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
  4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  5. Usługobiorcy zobowiązani są do:
   1. podawania przy rejestracji w ramach Serwisu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
   2. korzystania z wszelkich usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu, Usługodawcy i innych Usługobiorców/Użytkowników;
   3. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługi świadczone droga elektroniczną w serwisie
  1. Głównym przedmiotem działalności serwisu jest udostępnienie platformy handlowej online dla różnego typu Użytkowników, tj. Sprzedawcy, Klienta oraz Eksperta. W procesie transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem może uczestniczyć Ekspert, który tworzy listy zakupowe z dostępnej oferty Sprzedawców i rekomenduje je Klientom.
  2. Usługodawca świadczy w serwisie bezpłatne oraz płatne usługi drogą elektroniczną (Zobacz pkt. A i B).
   1. Rejestracja w serwisie - usługa Konta użytkownika (Klient, Sprzedawca, Ekspert)
    1. Rejestracja odbywa się dla trzech kategorii podmiotów: Klienta, Sprzedawcy i Eksperta.
    2. Rejestracja jest bezpłatna.
    3. Możemy wyróżnić następującą rejestrację:
     1. Rejestracja uproszczona dla Klienta – przeznaczona dla Klienta i umożliwiająca wyłącznie dokonywanie zakupów Towarów w serwisie. Klient podaje adres e-mail oraz hasło, po czym ma możliwość dokonywania Transakcji ze Sprzedawcą.
     2. Rejestracja uproszczona i pełna dla Eksperta -przeznaczona dla Eksperta, który zamierza uczestniczyć w procesie transakcyjnym w serwisie. W celu przygotowania list zakupowych z rekomendacjami dla Klientów Ekspert może dokonać uproszczonej rejestracji w postaci podania wyłącznie adresu e-mail oraz hasła. W celu rozliczeń i wypłaty należnej prowizji Ekspert jest zobligowany do pełnej rejestracji i podania następujących danych: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, telefon oraz numer rachunku bankowego, potrzebny do rozliczeń. Ekspert musi również złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub jej braku.
     3. Rejestracja pełna dla Sprzedawcy – przeznaczona dla sprzedającego Towary w serwisie, w ramach prowadzonej działaności gospodarczej. Sprzedawca podaje w czasie rejestracji m.in. takie dane jak: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, telefon, numer rachunku bankowego, potrzebny do rozliczeń, dane wymagane przez operatora płatności i dane potrzebne do zweryfikowania beneficjenta rzeczywistego. Po dokonaniu rejestracji Sprzedawca ma możliwość oferowania i sprzedaży Klientom swoich towarów w serwisie.
    4. Kliktu zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez Sprzedawców czy Ekspertów.
    5. Korzystanie z Konta Użytkownika (Klient, Sprzedawca, Ekspert) możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji dla danej kategorii podmiotu i wypełniania danych powyższych w tym zakresie, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz kliknięcia pola „Zarejestruj”.
    6. Po wypełnieniu formularza rejestracji, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a podmiotem podlegającym rejestracji (Klient, Sprzedawca, Ekspert).
    7. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
    8. Użytkownik, będący Konsumentem lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: kontakt@kliktu.pl. Konto użytkownika, będącego Sprzedawcą, może być wykorzystywane wyłącznie z w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na platformie Kliktu. Jeżeli Ekspert prowadzi działalność gospodarczą powyższe stosuje się do niego odpowiednio.
    9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem sytuacji, gdy z Konta Sprzedawcy czy Eksperta korzysta osoba należycie umocowana do działania w jego imieniu.
    10. Konta użytkowników są niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji, gdy są zbywane za zgodą Kliktu Konta Sprzedawcy czy Eksperta związane z działalnością gospodarczą w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa.
    11. Usługobiorca, będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług Konta Użytkownika odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: kontakt@kliktu.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
    12. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z każdym Użytkownikiem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługodawcą a każdym Użytkownikiem lub zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
    13. Usługodawca może również czasowo zawiesić lub usunąć konto każdego Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz może sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Usługodawcę do czasu odwieszenia konta.
   2. Usługi i czas ich trwania (Dokonywanie transakcji, wystawianie rekomendacji, zamieszczanie opinii, Newsletter).
    1. Usługodawca, poza usługą Konta użytkownika, świadczy w serwisie następujące usługi drogą elektroniczną:
     1. Usługa polegająca na umożliwieniu dokonywania Transakcji Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, możliwa po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (Usługa bezpłatna dla Klienta i płatna dla Sprzedawcy, w postaci pobieranej od niego prowizji od Transakcji);
     2. Usługa polegająca na umożliwieniu wystawiania przez Eksperta rekomendacji dla Klientów na określone listy zakupowe Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w serwisie. (Usługa płatna dla Eksperta w przypadku uczestnictwa w przeprowadzonej Transakcji).
     3. Usługa umożliwiająca zamieszczanie opinii przez Klientów, możliwa po dokonaniu rejestracji (Usługa bezpłatna).
     4. Newsletter (Usługa bezpłatna).
    2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na umożliwieniu dokonywania Transakcji Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
    3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na umożliwieniu wystawiania przez Eksperta rekomendacji dla Klientów na określone listy zakupowe Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w serwisie zawierana jest na czas oznaczony z chwilą wystawienia rekomendacji do czasu ważności parametrów i cen towarów na liście zakupowej.
    4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na zamieszczeniu opinii w zakresie oferowanych przez Sprzedawcę Towarów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Klienta.
    5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. Transakcje w serwisie
  1. Oferta Sprzedawcy i jego rola w Transakcji
   1. Po dokonaniu rejestracji Sprzedawca może rozpocząć sprzedaż w Kliktu, oferując Klientom swoje Towary. Sprzedawca samodzielnie określa warunki swojej oferty zakupowej i warunki Transakcji z Klientem. Treść oferty, którą sporządza Sprzedawca musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w RP oraz nie może naruszać praw osób trzecich. Sprzedawca, sporządzając treść oferty oświadcza, iż jest uprawniony do sprzedaży wystawionych towarów w ofercie, jak również oświadcza, iż informacje w niej przedstawione są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
   2. Oferta Sprzedawcy i jej treść powinna być rzetelna i całościowa oraz nie może wprowadzać w błąd Klienta ani Eksperta, zarówno co do ceny, jak i właściwości Towaru. Sprzedawca wyłącznie odpowiada za treść swojej oferty i za jej ewentualne błędy czy nieścisłości zarówno w stosunku do Klienta, jak również względem Eksperta, który sporządza na jej podstawie listy zakupowe do rekomendacji.
   3. Zabronione jest wystawianie przez Sprzedawcę w ramach oferty Towarów, których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
   4. Sprzedaż towarów Klientom odbywa się po określonej z góry cenie i obejmuje jedną lub wiele sztuk Towaru.
   5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia każdej oferty Sprzedawcy niezgodnej z niniejszym Regulaminem czy obowiązującymi przepisami prawnymi.
   6. Sprzedawca jest związany treścią swojej oferty od momentu jej opublikowania i nie może dokonać jej zmiany w stosunku do Klientów, z którymi zawarł już umowę sprzedaży. Oferta na określone towary może być zakończona przez Sprzedawcę w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że dotychczas zawarte umowy sprzedaży z Klientem w ramach takiej Oferty są wiążące.
   7. Usługodawca nabywa uprawnienie do korzystania z informacji czy danych zawartych w ofercie Sprzedawcy według własnego uznania, w dowolny sposób i w każdym czasie, od momentu publikacji oferty.
   8. Usługodawca może stosować sortowanie Ofert Sprzedawcy, które dostosowuje kolejność ich umieszczania z uwzględnieniem preferencji Kupujących co do kategorii towaru.
   9. Sprzedaż towarów w ofercie Sprzedawcy jest możliwa dla Klienta zarówno bez udziału Eksperta, jak również za jego pośrednictwem, w postaci udostępnienia przez niego linku do uprzednio przygotowanej listy zakupowej Sprzedawcy.
   10. Sprzedawca jest odpowiedzialny za ustalenie ceny detalicznej swoich Towarów w ofercie. W przypadku uczestnictwa w Transakcji Eksperta Sprzedawca ustala zakres cenowy za określone Towary, w których Ekspert może je rekomendować Klientom. W związku z powyższym Sprzedawca ustala również maksymalny upust, jaki Ekspert może zaproponować Klientowi w powyższym zakresie cenowym.
   11. Sprzedawca jest odpowiedzialny również za ustalenie prowizji Eksperta za jego uczestnictwo w Transakcji, z uwzględnieniem ust. 10.
   12. Sprzedawca upoważnia Usługodawcę do pobrania i rozliczenia z ceny Transakcji prowizji dla Usługodawcy oraz dodatkowej prowizji, przeznaczonej dla Eksperta.
   13. Sprzedawca zobowiązuje się do akceptacji formy płatności za transakcję, która jest udostępniana w serwisie (Zobacz pkt. D)
   14. Sprzedawca zezwala Kliktu na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z treści zawartych w swojej ofercie, będących przedmiotem praw autorskich, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć w następującym zakresie:
    1. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, użyczania i wprowadzania do obrotu.
    2. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach;
    3. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii.
  2. Rola Eksperta w Transakcji
   1. Ekspert to specjalista w wybranej dziedzinie, który ma wpływ na decyzje zakupowe Klientów. Dzięki wiedzy eksperckiej Klient ma możliwość uzyskania rekomendacji bez konieczności poszukiwania i porównywania produktów w sklepach stacjonarnych lub internetowych.
   2. Po dokonaniu uproszczonej rejestracji Ekspert ma możliwość przeglądania i sporządzenia list zakupowych z dostępnej oferty Sprzedawców. Po dokończeniu pełnej rejestracji oraz dokonanej weryfikacji przez Usługodawcę, Ekspert ma możliwość pobrania prowizji, którą rozlicza z Usługodawcą, działającym z upoważnienia Sprzedawcy i w zakresie przez niego ustalonym.
   3. Rejestrując swoje konto Ekspert akceptuje dostępne i zmieniające się w serwisie prowizje oraz opłaty.
   4. Ekspert ponosi opłatę za możliwość uczestnictwa w procesie transakcyjnym i funkcjonowanie w serwisie z tytułu obsługi technicznej ze strony Usługodawcy. Opłaty określa Załącznik nr 3.
   5. Ekspert udostępnia Klientom link do listy zakupowej lub publikuje listy zakupowe w internecie.
  3. Zawarcie umowy między Sprzedawcą a Klientem
   1. Klient po dokonaniu uproszczonej rejestracji może korzystać z ofert sprzedaży towarów, upublicznionych przez Sprzedawcę z rekomendacji Eksperta lub jej braku. Klient może dokonać transakcji samodzielnie wybierając Towary, spośród oferty Sprzedawcy lub za pośrednictwem Eksperta, który mu udostępnia link do listy zakupowej określonych Towarów Sprzedawcy.
   2. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Klienta jedynie wskazanymi w danej ofercie kosztami dostawy.
   3. Przed Transakcją Klient podaje takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki towaru, telefon, ewentualnie dane do faktury w przypadku klienta, prowadzącego działalność gospodarczą.
   4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Klient zawiera umowę ze Sprzedawcą, potwierdzając zakup za pomocą udostępnionej funkcjonalności w serwisie, w postaci przycisku „Kupuję i Płacę” lub tożsamego w znaczeniu.
   5. Zamówienia można składać 24h na dobę.
   6. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości powyższej Klient i Sprzedawca otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont użytkowników, podane przy rejestracji oraz transakcji.
   7. Kliktu nie jest stroną transakcji umowy sprzedaży pomiędzy stronami i nie odpowiada za to czy Sprzedawca oraz Klient są uprawnieni do zawarcia umowy i jej realizację.
   8. Kliktu nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów przez Strony, jak również za ich inne działania czy zaniechania i następstwa działań czy zaniechań podjętych przez strony czy osoby trzecie, a stanowiących naruszenie niniejszego regulaminu.
  4. Płatności w transakcji
   1. Usługodawca udostępnia w serwisie w ramach transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następujące formy płatności:
    1. płatność online;
    2. BLIK;
   2. Operatorem płatności w serwisie są Przelewy 24 ( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.).
   3. Operatorem płatności w serwisie jest również Pay Pal ( PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg).
   4. Klient, dokonując płatności, zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
   5. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
   6. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).
  5. Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje w transakcji między Sprzedawcą a Klientem
   1. Kliktu nie jest stroną transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem i nie odpowiada za reklamację i zwroty zgłaszane do Sprzedawców. Warunki reklamacji i zwrotów towarów muszą być jednak zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. W każdej ofercie Sprzedawcy muszą być opisane dokładnie warunki zwrotu i reklamacji wedle przepisów obowiązujących w RP.
   2. Postanowienia dotyczące konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się również do umów
    zawartych przez Klientów, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie
    posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma
    charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   4. W zakresie reklamacji Sprzedawca w przedmiocie wykonania umowy sprzedaży odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  6. Prowizje i rozliczenie transakcji pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą i Ekspertem
   1. W przypadku dokonania transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Usługodawca jest upoważniony przez Sprzedawcę do potrącenia uzgodnionej kwoty prowizji dla Usługodawcy z tytułu każdej transakcji Sprzedawcy.
   2. W przypadku uczestnictwa w transakcji Eksperta Usługodawca jest upoważniony przez Sprzedawcę do pobrania i rozliczenia dodatkowej kwoty prowizji, przeznaczonej dla Eksperta. Pozostała część kwoty transakcji jest transferowana na konto Sprzedawcy u operatora płatności.
   3. Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) Usługodawca wystawia Sprzedawcy zbiorczą fakturę VAT z tytułu wszystkich pobranych i należnych prowizji(Usługodawcy i Eksperta) potrąconych od wszystkich przeprowadzonych transakcji. Usługodawca uznaje za należne prowizje z tytułu każdej transakcji, od której dokonania minęło 15 dni i w której Klient nie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.
   4. Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) Usługodawca, w granicach upoważnienia od Sprzedawcy, informuje Eksperta o kwocie prowizji, na jaką ma być wystawiona faktura vat lub rachunek, kiedy prowizja jest należna stosownie do ust.3. Usługodawca w granicach upoważnienia od Sprzedawcy rozlicza z Ekspertem jego prowizję.
   5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w transakcji ze Sprzedawcą, Klient otrzymuje zwrot całości kwoty transakcji od Sprzedawcy. W takiej sytuacji zwracana jest Sprzedawcy uprzednio pobrana łączna kwota prowizji z tytułu danej transakcji przez Usługodawcę czy Eksperta (jeżeli uczestniczy w transakcji).
   6. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Kliktu opłatami lub prowizjami.
   7. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, rabaty, reguluje Załącznik nr 3 do Regulaminu lub osobne porozumienie pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą i Ekspertem.
 6. Zamieszczanie opinii
  1. W ramach serwisu Usługodawca udostępnia Klientom usługę dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii, poprzez system ocen, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji ze Sprzedawcą oraz realizacją umowy.
  2. Klient po dokonaniu transakcji ze Sprzedawcą otrzymuje wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego Towaru.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał transakcji ze Sprzedawcą w serwisie.
  4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Usługodawcy czy Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy, Sprzedawcy lub osób trzecich.
  5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych towarów u Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii.
  6. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
  7. Usługodawca może w każdej chwili usunąć opinię w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub w przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących lub praw osób trzecich.
 7. Reklamacje, pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów oraz skargi
  1. Usługodawca posiada procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny na adres mailowy kontakt@kliktu.pl .
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
  5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:
   https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
   https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  6. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaż;
  7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod określonymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów np.
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  9. Użytkownikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą, przysługuje Skarga w przypadku rzekomego niewywiązywania się przez Usługodawcę z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargę można złożyć na adres Usługodawcy.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim RODO oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
  2. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Kliktu w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym
  5. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Kliktu jest uprawnione do zmiany regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
   1. zmiany Regulaminu mogą nastąpić w związku ze zmianą przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa oraz z innych względów organizacyjnych, prawnych, technicznych, w tym zmiany prowizji czy opłat za usługi płatne.
   2. zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kliktu nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu (za wyjątkiem zmian wynikających z obowiązku prawnego czy regulacyjnego), w szczególności poprzez jego publikację na stronie oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
   3. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi usługami płatnymi, w tym rozliczenia dotychczasowych transakcji. Do powyższego stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
   4. zmiany mogą zostać wprowadzone w trybie natychmiastowym, aby przeciwdziałać bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  7. Niniejszy Regulamin - w nowym brzmieniu - obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

 


Załącznik nr 1.

 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Kliktu (Usługa Konta Użytkownika), jako Konsument możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Możesz skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Kliktu sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smętna 7/20, 31-343 Kraków,

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Kliktu

Data zawarcia umowy to
 
 
Imię i nazwisko
 
 
Login
 

 


Załącznik nr 2.

 

Formularz odstąpienia od umowy dla Klienta w transakcji ze Sprzedawcą.

Standardowy formularz odstąpienia od umowy (wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*)/dostarczenia treści cyfrowych(*):
Data zamówienia (*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)
Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
*niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 3.

Do 1 maja 2021 r. Usługodawca udostępnia platformę dla wszystkich Użytkowników bezpłatnie.