Polityka prywatności platformy Kliktu

Polityka prywatności platformy Kliktu
 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na platformie Kliktu na stronie https://kliktu.pl w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest Kliktu sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smętna 7/20, 31-343 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000843058, o kapitale zakładowym w wysokości 140.000 złotych, NIP: 6772453495, kontakt@kliktu.pl
  4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej.
  5. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
   1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
   2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”);
   3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; („minimalizacja danych”);
   4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
   5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
   6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne
  1. Konto użytkownika: Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia Konta użytkownika dla podmiotów. Klient podaje adres e-mail oraz hasło. Przy transakcji, po założeniu konta użytkownika, Klient podaje również imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki towaru, telefon, ewentualnie dane do faktury. Sprzedawca podaje dane tj. adres e-mail, imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, telefon, oraz dane wymagane przez operatora płatności. Ekspert podaje takie dane jak adres e-mail, imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, telefon oraz numer rachunku bankowego, potrzebny do rozliczeń.
  2. Transakcje: Kliktu w ramach platformy może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Klientowi i Sprzedawcy zawarcie umowy oraz jej realizację, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi.
  3. Obsługa Użytkownika: Kliktu w ramach platformy może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby.
  4. Formularz kontaktowy: Kliktu w ramach platformy może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Kliktu oraz Sprzedawcą za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. założenie konta użytkownika).
  6. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wiadomości SMS na podany numer telefonu czy wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
  7. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:
   1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   2. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, wyceny usług, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń.
  2. Jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
 5. Odbiorcy danych osobowych
  1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa, ze zgody klienta, oraz zakresu usług z jakich korzysta klient.
  2. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora zamówienie i zajmujące się jego obsługą: pracownicy, współpracownicy, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe.
 6. Twoje prawa w ochronie danych osobowych
  1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
   1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
   2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
   3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO)
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
   5. przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO)
   6. do sprzeciwu -art. 21 RODO
  2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .
  3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Naruszenie ochrony danych osobowych
  1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu – (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 8. W jaki sposób korzystamy z plików cookies

  Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

 9. Zmiany w polityce prywatności

  do potrzeb zastrzegamy możliwość zmiany lub modyfikacji Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie.

wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.